Mądrze wykorzystana szansa

Unijne dotacje to nie tylko środki finansowe. Dla spółki Plastrol, to także postawienie na szczegółowo zaplanowany rozwój w zakresie prowadzonych badań, zastosowanie nowych technologii w procesie produkcji, wprowadzenie nowych produktów na rynek.

Projekt Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

W 2017 r. firma PLAST-ROL otrzymała dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka na realizację projektu „Wykorzystanie wyników własnych prac B+R do wprowadzenia rozwiązań innowacyjnych w produkcji osprzętu elektrotechnicznego przez Przedsiębiorstwo Wytwórcze Usługowo-Handlowe ”PLAST-ROL” Spółka jawna J.J. Kałuża z Lotynia” – konkurs nr RPWP.01.05.02-30-0041/15 w ramach działania 1.5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw

Dzięki realizacji projektu mogliśmy po raz pierwszy wprowadzić do swojej oferty przedłużacze bębnowe, które produkujemy samodzielnie pod własną marką, a także przedłużacze jednogniazdowe. Wdrażane technologie i wyniki prac B+R pozwoliły też udoskonalić dotychczasową ofertę firmy w zakresie produkcji przewodów przyłączeniowych. W ramach projektu zakupiono 49 nowoczesnych środków trwałych oraz 2 wartości niematerialne i prawne.

Całkowita wartość projektu – 2 997 535,61 PLN
Wydatki kwalifikowalne – 2 384 700,00 PLN
Dofinansowanie – 834 645,00 PLN

Projekt Wzmocnienie potencjału

2020-01-20 zakończono projekt: „Wzmocnienie potencjału P.W.U-H. ”PLAST-ROL” Spółka jawna J.J. Kałuża z Lotynia poprzez realizację prac badawczo-rozwojowych”
Ten projekt uzyskał również dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa RPWP.01.00.00. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka. A wniosek nr RPWP.01.02.00-30-0007/17 przyczynił się do budowy i doposażenia laboratorium badawczo – rozwojowego w profesjonalny i nowoczesny sprzęt kontrolno – pomiarowy.

Całkowita wartość projektu – 492 535,99 PLN
Wydatki kwalifikowalne – 397 540,99 PLN
Dofinansowanie – 318 032,79 PLN

Projekt wdrożenia innowacyjności technologicznych do procesu produkcji

Barierą dalszego dynamicznego rozwoju technologicznego naszej firmy i jej oferty był park maszynowy, który nie pozwala m. in. na zwiększenie produkcji w wymaganym zakresie oraz realizację operacji produkcyjnych umożliwiających wdrożenie do produkcji nowych i udoskonalonych produktów. W związku z tym w roku 2018 uruchomiono projekt pod tytułem „Wdrożenie innowacyjności technologicznych do procesu produkcji wyrobów elektroinstalacyjnych z tworzyw sztucznych w P.W.U.H. PLAST-ROL w celu stworzenia warunków do uruchomienia produkcji nowego i udoskonalonego asortymentu będącego wynikiem prac B+R”

Zakres projektu zaplanowano tak, aby przezwyciężyć ww. bariery w rozwoju, a jego realizacja skutkuje innowacyjnościami: PROCESOWYMI, PRODUKTOWYMI I NIETECHNOLOGICZNYMI – stanowi swego rodzaju „skok” w rozwoju firmy, wynika z przyjętej „Strategii rozwoju PLAST-ROL na lata 2015- 2020”.

W wyniku projektu nr RPWP.01.05.02-30-0050/18 zakupiono 3 nowoczesne wtryskarki, 16 form wtryskowych oraz szereg urządzeń pozwalających na uruchomienie nowych innowacyjnych produktów.

Całkowita wartość projektu – 3 620 628,00 PLN
Wydatki kwalifikowalne – 2 943 600,00 PLN
Planowana wysokość dofinansowania – 1 030 260,00 PLN