Warunki gwarancji - to trzeba przeczytać

Wszystkie oferowane przez nas produkty objęte są 24-miesięczną gwarancją producenta. Gwarancja obejmuje wszelkie wady fabryczne oraz niesprawne działanie w okresie gwarancyjnym (wynikające z winy producenta). Zapewniamy dokonanie bezpłatnej naprawy lub wymiany części, a w przypadku braku możliwości dokonania naprawy – wymianę całego produktu.

Udzielamy gwarancji na następujących warunkach:

udzielenia przez Sprzedawcę – Plastrol Sp. z o.o. ul. Pocztowa 16, 64-918 Lotyń, Nr NIP: 7671002076, nr Regon: 570154240, kontakt@plastrol.pl, nr telefonu +48 67 211 97 20 (dalej „Sprzedawca” lub „Gwarant”).

 1. Na sprzedawane towary i wyroby może być udzielona gwarancja Sprzedawcy, producenta lub importera. Towar posiadający gwarancję producenta lub importera nie podlega niniejszym warunkom gwarancyjnym Sprzedawcy i może być serwisowany w punktach autoryzowanych wskazanych przez producenta lub importera zgodnie z warunkami karty gwarancyjnej wydanej przez producenta lub importera.
 2. Oświadczenie o objęciu towaru ochroną gwarancyjną Sprzedawca składa poprzez jego umieszczenie na dowodzie zakupu.
 3. Gwarancja obowiązuje przez okres 24 miesięcy od daty zakupu.
 4. Okres gwarancji biegnie od dnia, kiedy towar został Kupującemu wydany.
 5. Gwarancja obowiązuje wyłącznie na terenie Polski.
 6. W ramach udzielonej gwarancji Gwarant zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wady fizycznej (naprawy) towaru. W przypadku, gdy naprawa okaże się niemożliwa lub połączona z nadmiernymi trudnościami lub kosztami Gwarant może zaproponować:
  1. wymianę towaru na taki sam, a w przypadku gdy jest to niemożliwe, na sprzęt o nie gorszych parametrach funkcjonalnych od produktu podlegającemu wymianie,
  2. zwrot zapłaconej ceny.
 7. Gwarancja obejmuje wady fizyczne tkwiące w towarze w chwili jego wydania Kupującemu i ujawnione w okresie obowiązywania Gwarancji, o którym jest mowa w pkt 4.
 8. Gwarancją nie są objęte:
  1. wady i usterki będące następstwem uszkodzeń mechanicznych, oddziaływania czynników zewnętrznych w tym chemicznych, termicznych, pola magnetycznego,
   • wady i usterki będące następstwem zalania towaru jakimkolwiek płynem,
   • wady i usterki będące następstwem celowego uszkodzenia sprzętu,
   • wady i usterki będące następstwem niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją czy inną dokumentacją użytkowania, przechowywania, transportu, czyszczenia, konserwacji towaru,
   • wady i usterki będące następstwem użytkowania towaru niezgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa,
   • wady i usterki będące następstwem niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją instalacji lub montażu dokonanej przez Kupującego, innego użytkownika towaru, lub inną osobę trzecią,
   • wady i usterki będące następstwem dostarczenia towaru do Gwaranta bez oryginalnego lub bezpiecznego opakowania (karton, formy styropianowe, folie, dyski twarde w metalizowanej folii antyelektrostatycznej, pudełka zabezpieczone gąbką lub styropianem itp.),
  2. Wady towaru ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte przez Gwaranta w terminie 14 dni roboczych od daty dokonania prawidłowego zgłoszenia reklamacyjnego zgodnie z zasadami obowiązującymi u Gwaranta i dostarczenia towaru do Gwaranta.
 9. Termin może ulec wydłużeniu, jednak nie więcej niż do 3 miesięcy, w przypadku braku możliwości dokonania naprawy lub stwierdzenia wady w serwisie Gwaranta, konieczności przesłania towaru do producenta, konieczności zamówienia elementów niezbędnych do dokonania naprawy. Gwarant poinformuje Kupującego o przedłużeniu terminu oraz o przesłaniu towaru do producenta.
 10. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi lub instalacji, do wykonania których zobowiązany jest Kupujący lub inny użytkownik towaru we własnym zakresie i na własny koszt np.: zainstalowanie sprzętu, konserwacja.
 11. Części, elementy towaru, urządzenia wymienione przez Gwaranta stają się jego własnością.
 12. Kupujący powinien dokonać zgłoszenia wady/usterki/uszkodzenia towaru w terminie 14 dni od dnia jej stwierdzenia pod rygorem odmowy wykonania obowiązków z tytułu udzielonej gwarancji przez Gwaranta.
  • Kupujący powinien dokładnie sprawdzić reklamowany towar i opisać rodzaj wady/usterki/uszkodzenia w formularzu zgłoszeniowym.
 13. Wadliwy towar wraz z formularzem zgłoszeniowym, kopią dowodu zakupu Kupujący powinien dostarczyć: do miejsca, w którym towar został wydany przy udzieleniu gwarancji lub przesyłką pocztową, przesyłką kurierską na adres Plastrol Sp. z o.o. ul. Pocztowa 16, 64-918 Lotyń. Prosimy nie wysyłać oryginałów dokumentacji, gdyż Serwis nie zwraca przesłanych dokumentów.
 14. Towar należy dostarczyć czysty, kompletny w oryginalnym lub bezpiecznym opakowaniu (karton, formy styropianowe, folie, pudełka zabezpieczone gąbką lub styropianem itp.) zabezpieczającym przed uszkodzeniem wraz z akcesoriami (np. kable).
 15. Towar należy odebrać w terminie 14 dni od poinformowania Kupującego o zakończeniu czynności gwarancyjnych przez Gwaranta. Jeżeli towar nie zostanie odebrany w tym terminie Gwarant wyznaczy Kupującemu na piśmie dodatkowy 14-dniowy termin do odbioru towaru od daty doręczenia wezwania. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, Sprzedawca jest uprawniony do naliczania opłaty za bezumowne przechowywanie towaru. Opłata ta wynosi 5% aktualnie obowiązującej stawki w miejscowości jego przechowywania za każdy 1 m2 zajętej przez towar powierzchni magazynowej. Opłata naliczana jest proporcjonalnie do liczby dni przechowywania towaru.
 16. Wraz z towarem Kupujący otrzyma dokument Potwierdzenie Odbioru Towaru z Naprawy Gwarancyjnej, który stanowi podstawę do wydłużenia okresu gwarancyjnego o czas naprawy oraz ewentualnej wymiany towaru na nowy.
 17. W przypadku, gdy towar jest odsyłany do Kupującego przesyłką pocztową lub kurierską prosimy o stosowanie następującej procedury:
  • po otrzymaniu przesyłki sprawdzić jej stan w obecności kuriera. Każda przesyłka powinna być zapieczętowana firmową taśmą z logo Plastrol. Jeżeli tak nie jest, oznacza to, że
  • w przypadku zauważenia jakiegokolwiek uszkodzenia opakowania rozpakować przesyłkę w obecności kuriera i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia zawartości wspólnie sporządzić stosowny protokół,
  • jeżeli, mimo braku śladów uszkodzenia opakowania, po odjeździe kuriera zostało stwierdzone uszkodzenie przesyłki, sporządzić protokół szkody zawierający: opis uszkodzenia, nr listu przewozowego, datę doręczenia; protokół dostarczyć do lokalnego oddziału firmy kurierskiej, która wykonała usługę, a jego kopię przesłać mailowo na adres: reklamacje@plastrol.pl
 18. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego będącego konsumentem wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.